خدمات درمان اختلال استفاده از مواد

سرپایی

 • مشاوره فردی
 • مشاوره گروهی
 • پشتیبانی همتا
 • مداخله در بحران

درمان سرپایی فشرده

 • سرپایی شدید

درمان مسکونی

 • ادغام مجدد
 • حد واسط
 • سم زدایی اجتماعی

خدمات کمکی

 • ارزیابی / ارجاع
 • مدیریت پرونده شخص محور (PCCM)
 • خدمات پشتیبانی
 • کودکان شبانه وابسته - شبانه روزی

مشکل قمار

 • میزان مصرف و ارزیابی (قمارباز مسئله و سایر موارد نگران کننده)
 • مشاوره انفرادی (قمارباز مشکل و سایر افراد نگران)
 • مشاوره گروهی (قمارباز مشکل و سایر افراد مورد نظر)
 • درمان مسکونی (قمارباز مشکل)
 • خدمات حمل و نقل
 • از مصاحبه خارج شوید