مخاطب

اعضا

  • سوء مصرف مواد و خدمات درمانی با 1-866-645-8216 1-866 تماس بگیرید.
  • مشکل قمار خدمات درمانی با 1-800-522-4700 تماس بگیرید.
  • سلامت روان خدمات با شماره تلفن 1-888-582-3759 تماس بگیرند
  • ملی پیشگیری از خودکشی Life Line با شماره 1-800-273-TALK (8255) تماس بگیرید.
  • For information, tools, and other resources on hundreds of topics, including depression, stress, anxiety, alcohol, marriage, grief and loss, child/elder care, and work/life balance visit https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/en/Home.do.

ارائه دهندگان

  • ارائه دهندگان سوالات ادعا با شماره 1-800-397-1630 تماس بگیرند. (ارائه دهندگان همچنین می توانند سوالات ادعا را از طریق Provider Connect ارسال کنند)
  • سوالات فنی Provider Connect با شماره تلفن 1-888-247-9311 تماس بگیرید.
  • Kansas Claims questions call 785-338-9018 or email Elizabeth.Bernasek@carelon.com
  • س questionsالات تجاری کانزاس با شماره 1-800-397-1630 تماس بگیرید
  • Kansas Eligibility or Authorization questions call 1-866-645-8216 or email kansasclinical@carelon.com