اعضا

Welcome to Carelon Behavioral Health’ Member Online Services for Kansas!

Here members and their families can find information about Carelon Behavioral Health, and ways to find help and treatment for addiction. If you or your family member needs services for the treatment of a substance use disorder, we want you to get the best possible care.

دفترچه عضو ما شامل اطلاعات زیادی است که می تواند به شما کمک کند مزایای خود را درک کرده و به هر گونه س questionsال در مورد برنامه جدید خود پاسخ دهید. ما همچنین از شما دعوت می کنیم برای کسب اخبار و منابع بیشتر به Achieve Solutions مراجعه کنید

اگر به کمک نیاز دارید ، لطفا دریغ نکنید برای کمک با ما تماس بگیرید.

سلامت رفتاری کارلون
1-866-645-8216
1-888-800-6791 (TTY)

خط خدمات مشتری 7 ساعت در هفته 24 ساعته باز است.
خدمات مترجم به زبان های دیگر از جمله زبان اشاره در دسترس است.

خدمات مشتری کانزاس: 1-866-645-8216