کمیسیون مجازات کانزاس (KSSC)

اطلاعات مهم

Carelon Behavioral Health, Inc has been awarded a five-year contract starting October 1, 2018, to provide administrative services for the KSSC statewide substance abuse treatment (SB123) program. We are excited to implement this program. The new system will reduce unnecessary paperwork and processes for treatment providers as well as the Community Corrections and Court Services officers. New services will include:

  1. درخواست های مجوز
  2. صورتحساب / فاکتور برای خدمات ارائه شده
  3. بازبینی مجوز مجرم و داده های ادعا

تشکیل می دهد

آموزشها