Dịch vụ Điều trị Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện

Ngoại trú

 • Tư vấn cá nhân
 • Tư vấn nhóm
 • Hỗ trợ ngang hàng
 • Can thiệp khủng hoảng

Điều trị Ngoại trú Chuyên sâu

 • Bệnh nhân ngoại trú chuyên sâu

Điều trị nội trú

 • Tái hòa nhập
 • Trung gian
 • Giải độc xã hội

Các dịch vụ phụ trợ

 • Đánh giá / Giới thiệu
 • Quản lý hồ sơ lấy con người làm trung tâm (PCCM)
 • Dịch vụ hỗ trợ
 • Trẻ em phụ thuộc Nội trú qua đêm

Sự cố cờ bạc

 • Tiếp nhận và đánh giá (Người chơi cờ bạc có vấn đề và người khác có mối quan tâm)
 • Tư vấn cá nhân (Người đánh bạc có vấn đề và Người khác có mối quan tâm)
 • Tư vấn nhóm (Người có vấn đề với cờ bạc và Người khác có mối quan tâm)
 • Xử lý tại khu dân cư (Người chơi cờ bạc có vấn đề)
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Thoát Phỏng vấn