Tiếp xúc

Các thành viên

  • Lạm dụng chất gây nghiện và Dịch vụ Điều trị hãy gọi 1-866-645-8216.
  • Sự cố cờ bạc Dịch vụ Điều trị hãy gọi 1-800-522-4700.
  • Sức khỏe tinh thần Dịch vụ gọi 1-888-582-3759
  • Quốc gia Phòng chống tự tử Cuộc gọi Life Line 1-800-273-TALK (8255).
  • For information, tools, and other resources on hundreds of topics, including depression, stress, anxiety, alcohol, marriage, grief and loss, child/elder care, and work/life balance visit https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/en/Home.do.

Nhà cung cấp

  • Các nhà cung cấp có câu hỏi về khiếu nại hãy gọi 1-800-397-1630. (Nhà cung cấp cũng có thể gửi yêu cầu khiếu nại thông qua Kết nối nhà cung cấp)
  • Các câu hỏi kỹ thuật của Nhà cung cấp Connect, hãy gọi 1-888-247-9311.
  • Kansas Claims questions call 785-338-9018 or email Elizabeth.Bernasek@carelon.com
  • Kansas Các câu hỏi về thương mại hãy gọi 1-800-397-1630
  • Kansas Eligibility or Authorization questions call 1-866-645-8216 or email kansasclinical@carelon.com