Ủy ban kết án Kansas (KSSC)

Thông tin quan trọng

Carelon Behavioral Health, Inc has been awarded a five-year contract starting October 1, 2018, to provide administrative services for the KSSC statewide substance abuse treatment (SB123) program. We are excited to implement this program. The new system will reduce unnecessary paperwork and processes for treatment providers as well as the Community Corrections and Court Services officers. New services will include:

  1. Yêu cầu ủy quyền
  2. Lập hóa đơn / Lập hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp
  3. Xem xét dữ liệu ủy quyền và khiếu nại của phạm nhân

Các hình thức

Đào tạo