Komisyon sa Sentencing ng Kansas (KSSC)

Mahalagang impormasyon

Carelon Behavioral Health, Inc has been awarded a five-year contract starting October 1, 2018, to provide administrative services for the KSSC statewide substance abuse treatment (SB123) program. We are excited to implement this program. The new system will reduce unnecessary paperwork and processes for treatment providers as well as the Community Corrections and Court Services officers. New services will include:

  1. Mga Kahilingan sa Pahintulot
  2. Pagsingil / Pag-invoice para sa mga naihatid na serbisyo
  3. Pagsusuri ng pahintulot sa nagkasala at data ng mga paghahabol

Mga form

Mga Pagsasanay