Các thành viên

Welcome to Carelon Behavioral Health’ Member Online Services for Kansas!

Here members and their families can find information about Carelon Behavioral Health, and ways to find help and treatment for addiction. If you or your family member needs services for the treatment of a substance use disorder, we want you to get the best possible care.

Sổ tay Thành viên của chúng tôi chứa nhiều thông tin có thể giúp bạn hiểu các lợi ích của mình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào về chương trình mới của bạn. Chúng tôi cũng mời bạn truy cập Achieve Solutions để biết thêm tin tức và tài nguyên.

Nếu bạn cần giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Carelon Sức khỏe Hành vi
1-866-645-8216
1-888-800-6791 (TTY)

Đường dây dịch vụ khách hàng hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Dịch vụ thông dịch viên có sẵn bằng các ngôn ngữ khác, bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu.

Dịch vụ khách hàng của Kansas: 1-866-645-8216